Skip to main content

Terwijl alle ogen van de Westerse media gevestigd waren op Kaboel en het lot van landgenoten en zij die de inzet van onze troepen en de bondgenoten hebben bijgestaan, bleef het oorverdovend stil over het feit dat een deel van het Afghaanse leger wel degelijk vocht tegen de taliban en dit nu nog steeds doet.

In tegenstelling tot wat de Amerikaanse president, Joe Biden aangaf, namelijk dat het Afghaanse leger niet wilde vechten voor hun land, blijkt een belangrijk deel van het leger dit toch wel degelijk te doen.

Zij blijken dit echter te doen in weerwil van de rechtstreekse bevelen die vanuit de Afghaanse regering kwamen.  Dit blijkt uit een getuigenis van een commandant van de Afghaanse strijdkrachten, Sarfaraz.

Op 10 augustus jongstleden heroverde het Afghaanse leger onder zijn leiding de stad Farah. De taliban leden er zware verliezen en werden uit de stad verjaagd. Op 14 augustus krijgt hij het bevel van hogerhand om te stoppen met vechten. Hij kreeg te horen dat er een vredesakkoord was en dat er een transitieregering werd gevormd. Hij moest zich terugtrekken en hij moest de stad terug overdragen aan de taliban. Tegelijkertijd werd alle luchtsteun stopgezet en werden alle toevoerlijnen afgesloten. Ook de radiocommunicatie werd stilgelegd.

Dit relaas staat niet op zich. Ook de voormalige gouverneur van Balkh provincie, Ata Mohammad Noor neemt geen blad voor de mond. Ata Mohammad Noor is een befaamde leider van de Jamiat-e Islami die in 1979 de wapens opnam tegen de sovjet invasie en die vooral het verzet leidde tegen de machtsgreep van de taliban in 1996. Hij was toen de leider van het United Front en lag mee aan de basis van de overwinning op de taliban in 2001.

Ook hij geeft aan dat hijzelf en een andere belangrijke voormalige verzetsleider tegen de taliban, generaal Dostum, in een valstrik werden gelokt en bijna werden gevat door de taliban. Zij konden echter ternauwernood ontkomen. Ook Ata Mohammad Noor geeft aan dat het Afghaanse leger bevolen werd om de wapens neer te leggen.  

Dit alles roept veel vragen op. Waarom werden troepen die succesvol waren in hun verzet tegen de taliban bevolen om hun wapens neer te leggen en waarom werd hen alle hulp ontzegd?

Bovenal roept dit een andere vraag op. Klopt het dat er amper verzet was en dat het leger niet wilde vechten voor de bevolking van Afghanistan?

Vandaag publiceerde Ahmad Massoud een open brief in de Washington Post. In deze brief verwijst hij naar zijn vader, de meest legendarische leider van het verzet tegen de taliban, Ahmad Shah Massoud, die vanuit de Panjshir Vallei het verzet leidde tegen de taliban en die op 9 september 2011 werd vermoord in opdracht van Al-Qaeda. Door deze moordaanslag werd een belangrijke potentiële bondgenoot van de Verenigde Staten, in hun respons op de aanslagen van 11 september, uitgeschakeld.

In deze brief herinnert zoon Ahmad Massoud aan een ontmoeting die plaatsvond in 1998 tussen de Franse filosoof Bernard-Henri Levy en zijn vader: “When you fight for your freedom, you also fight for our freedom”.

Welnu, Ahmad Massoud heeft zich teruggetrokken in de Panjsir vallei en hij heeft een deel van het Afghaanse leger dat wel vocht en wil vechten rond zich verzameld, waaronder diverse generaals en hun troepen alsook de Afghaanse vice-president Amrullah Saleh.

Hun kans op slagen wat betreft het verdrijven van de taliban zonder steun is beperkt. De Verenigde Staten en hun bondgenoten (waaronder ons land) hebben zich teruggetrokken in uiterst chaotische omstandigheden. Het deel van Afghanistan dat zij in handen hebben is een geïsoleerde provincie omgeven door bergen.

Ik schrijf deze bijdrage omdat de waarheid haar rechten heeft. Stellingen als ‘nu moeten de Afghanen maar eens zelf voor hun land strijden’ doet hen oneer aan. De georganiseerde terugtrekking uit Afghanistan is uitgedraaid op een debacle en dit is ook onze verantwoordelijkheid.

Er moet nu dringend strategisch overleg komen over de wijze waarop de wereld zal omgaan met de taliban, nu zij een groot deel van Afghanistan bezetten. Uit diverse berichten blijkt alvast dat zij wel degelijk teruggrijpen naar de harde sharia en er vinden her en der executies plaats van voormalige soldaten en gewone burgers. De gewone Afghaan zal wederom de prijs betalen van dit brute geweld.

De kans is tevens reëel dat de taliban hun invloedsfeer zullen willen uitbreiden buiten Afghanistan en dan is niet optreden geen optie.

We kunnen alvast beginnen met de oproep van Ahmad Massoud te beantwoorden door hen te steunen. Hun gevecht voor de vrijheid is immers ook een gevecht voor onze vrijheid.

Redactie Van De Liberale Wereld

Heb jij een suggestie voor een nieuwe opinie? Laat het ons weten!